Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 47. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 46. HÉT

NOV.
15.
22/2016. (XI. 15.) IM rendelet

A cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 176.

Hatálybalépés: 2016. 11. 16.

A rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendeletet módosította, mely szerint a céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.

A közzétett beszámolók ingyenes megismerésének lehetősége nem terjedhet ki az adatbázis egészének vagy jelentős részének megszerzésére. A céginformációs szolgálatnak biztosítani kell a védelmet a honlapján közzétett és ingyenesen megtekinthető beszámolók adatainak nagy mennyiségű letöltése és legyűjtése ellen.

A rendelet módosította továbbá a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendeletet, mely szerint a cég által a céginformációs szolgálathoz letétbe helyezés és közzététel céljából benyújtott beszámoló, illetve annak részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) esetében a céginformációért beszámolónként 4000 Ft, a beszámoló egyes részeiért 2000 Ft, amennyiben elektronikus úton kérik, cégiratonként 500 Ft költségtérítést kell fizetni.

A költségtérítést nem kell megfizetni, ha a céginformációt igazoltan a cég tagja vagy képviselője kéri.

NOV.
15.
39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 176.

Hatálybalépés: 2016. 11. 16.

A rendelet hatálya kiterjed a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete alapján online pénztárgép használatra kötelezett adózóra (azaz az üzemeltetőre), a pénztárgép értékesítőjére, valamint az állami adó- és vámhatóságra.

A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható az üzemeltetőnek olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben, továbbá annak módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletben megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

NOV.
17.
340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 177.

Hatálybalépés: 2016. 11. 18., a Rendelet 1. §-a 2017. 01. 01.
A rendelet 1. §-a 2017. január 1-től módosítja a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozó gyakorlati képzési normatíva napi összegét a duális képzésre vonatkozóan.

A rendelet által kihirdetésre került a 2016. augusztus 31.-ét követően induló szakképzések tekintetében a tanulószerződés keretében történő gyakorlati képzéshez kapcsolódó szakképesítésenkénti súlyszorzó. Az a gyakorlati képző, aki a rendelet hatálybalépése előtt kezdte meg a gyakorlati képzést, a szeptember, október hónapokra vonatkozó kötelezettség csökkentés különbözetét az éves bevallásában érvényesíthet, nem kell önellenőrzést benyújtania.
A duális képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel szemben figyelembe vehető, gyakorlati napokra számított csökkentő tétel mértéke
 • az alapnormatíva 75-öd része szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen (453000 / 75 = 6040 Ft / gyakorlati nap)
 • az alapnormatíva 56-od része műszaki, informatikai, agrár és természettudományi képzési területen (453 000 / 56 = 8089 Ft / gyakorlati nap).
NOV.
18.
NAV közlemény

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 57.

Hatálybalépés: 2016. 12. 01.
A norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásnál 2016. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárak.
Ólmozatlan motorbenzin:

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 352 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 388 Ft/l
LPG autógáz 202 Ft/l
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
NOV.
18.
39/2016. (XI. 18.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 57.

A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 29. cikkének 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:

„A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső követelményeknek eleget tettek.”

Az Egyezmény 29. cikkének 2. bekezdése értelmében:

„Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.”

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2016. október 20.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. november 19.

A fentiekre tekintettel, összhangban az Egyezmény 4. § (3) bekezdésével, Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVI. törvény 2016. november 19-én hatályba lép.

NOV.
18.
2016. évi CXXI. törvény

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 178.

Hatálybalépés: 2016. 11. 26.

A törvény általános alapszabályként mondja ki, hogy jogszabály kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában, ha valamely jogszabály eredeti okiratot/dokumentumot/iratot követel meg az ügyféltől, akkor elektronikus ügyintézés esetén annak hiteles elektronikus másolata is elégséges.

Ezen törvény az egységes elektronikus ügyintézési rendszerrel kapcsolatban 98 törvényt módosított, amelyekből csak a legfontosabb adózást, számvitelt érintő törvényeket emelünk ki:

 • A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény,
 • A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
 • A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény,
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
 • A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény,
 • A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 • A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény,
 • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
 • A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
 • Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,
 • A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
 • A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény,
 • A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény.
NOV.
18.
351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 178.

Hatálybalépés: 2016. 11.19., részben 2017. 01.01.

Több ponton módosításra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. A kihirdetést követően hatályba lépő módosítások érintik többek között:

 • az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait és bevételeit,
 • az önkormányzati vagyonkimutatás tartalmát,
 • a megszűnéskor pénzforgalom nélküli tételként könyvelendő pénzeszközök elszámolását,
 • az éves költségvetési beszámoló adatszolgáltató rendszerbe való feltöltését.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás
A jogszabályfigyelőben ismertetett 239/2016. (XI. 15.) NGM rendelet értelmében vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek online pénztárgép beszerzéséhez azok az üzemeltetők, akik nyugtaadási kötelezettségüket pénztárgéppel kötelesek teljesíteni 2017. január 1-jétől.
Bővebben
Bölcsődei pótlék bevezetése 2017-től

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt ezután megilleti a bölcsődei pótlék.
Bővebben
Tovább csökken az áfa Romániában

A román gazdaság versenyképességének növelése érdekében a román kormány idén egy többlépcsős adócsökkentő programot indított el, melynek következő szakaszában további 1%-kal csökken az áfa 2017. január elsejétől.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2016. november 24-én kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

A konzultációs napunkon a Saldo vállalkozási átalánydíjas adótanácsadói tagok ingyenesen vehetnek részt, előzetes jelentkezés nem szükséges.

E havi téma:
A társasági adó feltöltés számításának legfontosabb szabályai és egyes különleges esetek.
Bővebben
Adótörvény változások 2017. - Előadássorozatunk helyszínei és időpontjai elérhetőek weboldalunkon

Ahogy minden évben, idén is 6 vidéki helyszínen és Budapesten kerül megrendezésre az adótörvények változásáról szóló ankétsorozatunk, melyekre az ankétokra jogosult Saldo tagoknak a meghívókat már megküldtük. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.
Az előadásokon a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást az adótörvények 2017. évi változásairól és azok gyakorlati alkalmazásáról.
Bővebben
Képzés - Cafeteria 2017. évi változásai
2016. december 12. - Budapest

2016. novemberében fogadják el a Cafeteria rendszerének további jelentős 2017-es változásait. Ha szeretné kiegészíteni tudását a legfrissebb módosításokkal, akkor jelentkezzen decemberi előadásunkra, ahol szakértőnk, Kissné Horváth Marianna ismerteti majd a legújabb előírásokat.
Bővebben
Képzés - A Közbeszerzési törvény 2017. évi változásai
2016. december 16. - Budapest

Hogyan változnak az értékhatárok és az eljárás fajták, melyek az eljárás eredményességének a feltételei, hogyan módosulnak az alvállalkozói kifizetések.

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a a közbeszerzési törvény módosításairól szóló előadásunkon.

Előadó Murvai László, a Saldo Zrt. közbeszerzési szakértője.

Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2016. 47. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult ügyfeleink az alábbi szakkönyveket, folyóiratokat:

Vállalkozási tagjaink:

Dr. Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely: Vámjogi ismeretek
Periodika 2016/6. szám
Adó- és Vámértesítő 2016/12. szám

Költségvetési tagjaink:
Dr. Böszörményi Judit: Illetmény és előmeneteli rendszerek a közszférában
Periodika 2016/6. szám
Adó- és Vámértesítő 2016/12. szám

PÁLYÁZATFIGYELŐ

A héten nem került új pályázat kihirdetésre.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 23. - 29.

Ezen a héten nincs adózási tennivaló.

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!