Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 51. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 50. HÉT

DEC.
13.
409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

Egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 198.

Hatálybalépés: 2016. 12. 14.

A módosítás érintette az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletet az állami támogatásnak minősülő kockázati tőke juttatásban részesült vállalkozások támogatási intenzitásának megállapításával összefüggésben. Szabályozta továbbá, hogy egy vállalkozás mikor minősül nehéz helyzetben lévőnek, mikor vonatkoznak rá a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet fizetésképtelenségi eljárás kritériumai.

A Korm. rendelet módosította a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletet.

A Korm. rendelet módosította az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, előírta, hogy a társasági adó támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról milyen módon számol el a kijelölt szervnek.
DEC.
13.
80/2016. (XII. 13.) FM rendelet

Az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 198.

Hatálybalépés: 2016. 12. 14.


Módosította a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletet. Módosította továbbá az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletet.

Módosult a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet, ennek keretében a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylés a szőlő- és gyümölcsös ágazatban, továbbá a támogatás kiszámításának módja. Módosult a szőlőültetvényeken megvalósuló növény egészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet.

DEC.
14.
CXLV. törvény

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 199.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


1) Az Flt (1991. évi IV, törvény) módosításai elsősorban a közfoglalkoztatotti jogviszonyban állókra vonatkoznak. A módosítás érinti a közfoglalkoztatott részére fizetendő helyközi és helyi utazási költség megtérítésének szabályait. Abban az esetben, ha a foglalkoztatási szerv az álláskereső részére kötelezően elfogadandó munkát ajánl fel, a közfoglalkoztatottnak a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költségét meg kell téríteni.

2) A munkavédelemről szóló törvény (1993. XCIII. tv.) pontosítja többek között a sérült, illetve a balesetet észlelő személy feladatait a munkabaleset során. Szigorítja a munkabaleset bejelentése elmulasztásának jogkövetkezményét, a bejelentéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében. Ha a sérült munkavállaló elmulasztja a munkabaleset bejelentését, neki kell bizonyítania, hogy a baleset a munkavégzéssel összefüggésben történt. A módosítás az elektronikus úton történő bejelentést is lehetővé teszi. A szabályozással nem sérülnek a munkavállaló jogai, mert továbbra is lehetősége van a munkáltatói intézkedés ellen jogorvoslattal élni. Jogharmónizációs rendelkezésként két új fogalommal bővült az értelmező rendelkezések köre, mely a munkaeszköz üzembe helyezéséhez és az egyéni védőeszköz forgalomba hozatalához kapcsolódik.

3) A bérgarancia eljárás és támogatás gyakorlati tapasztalatai alapján kisebb módosításokat vezettek be az erre vonatkozó szabályozásba a Bérgarancia Alapról szóló (1994. évi LXVI.) törvény módosító rendelkezései. Többek között szabályozásra került a külföldi pénznemben fennálló bértartozás gyakorlati kezelése, az iskolaszövetkezetek és a munkaerő kölcsönzők támogatási igényéhez kapcsolódó szabályok.

4) A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény módosítása alapján 2017. január 1-től a szociális szövetkezetek tagi munkavégzésére bizonyos esetekben is kiterjed a munkaügyi ellenőrzés hatálya. A hatóság jogosult annak ellenőrzésére, hogy a szövetkezet betartja -e azt a szabályt, hogy a tagja tagi munkavégzés keretében más munkáltatónál nem végezhet munkát.

5) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítása alapján az Adóhatóság által elkészítendő szja bevallás tervezetben jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó jövedelem fog szerepelni.

6) A 2017. évi központi költségvetés megállapításáról szóló 2016. évi XC. törény egyértelműsíti a közszférában dolgozók cafetéria keretére, illetve béren kívüli juttatására fordítható összeget. A 203. Magyar Közlönyben megjelent CLVII. törvény alapján a közszférában foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, cafetéria juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak adható béren kívüli juttatások összege bruttó 200.000 Ft, mely összeg magába foglalja a közterheket is. Nettó juttatásként így kerekítve 149.000 Ft értékű juttatást választhatnak a közszférában dolgozók.

DEC.
14.
CL. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 200.

Hatálybalépés: 2018. 01. 01.


A törvény többek között szabályozza a közigazgatási rendtartás alapelveit, a törvény hatályát, az eljárási képességet és képviseletet, az eljárási kötelezettséget, az illetékességet, a hatáskört és illetékességet, a kizárást, a megkeresést, a kapcsolattartás általános szabályait, az adatkezelést, az adatok zárt kezelését, a betekintést az eljárás irataiba, a kérelemre induló hatósági eljárást, a hiánypótlást, a kapcsolódó eljárást, a kérelem visszautasítás indokait és módozatait, az eljárás megszüntetésének előírásait, az eljárás felfüggesztését és szünetelését, az ügyintézési határidőt és a határidő számítását, az igazolási kérelmet, a szakhatóság közreműködését, az idézést, a tényállás tisztázását, az ügyfél nyilatkozatát, az iratra vonatkozó szabályokat, a tanúra vonatkozó szabályokat, a szemlét, a szakértőt, a tolmácsot, a tárgyalást, az eljárási cselekmények rögzítését, a határozatot és a végzést, a döntés közlését, a döntés kijavítását és kiegészítését, a hatósági bizonyítványt, igazolványt és nyilvántartást, a hatósági ellenőrzés szabályait, az egyes hatósági intézkedések különös szabályait, a jogorvoslatot, az eljárási költséget, a végrehajtást.

A törvény hatálya nem terjed ki az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra (ezt 2018. január 1-jétől az új Art. fogja szabályozni, amely várhatóan 2017. júniusában kerül véglegesítésre).

DEC.
14.
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 201.

Hatálybalépés: 2017. 04. 01.


A módosítás érintette a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletet, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a mozgóbolt útján végzett kereskedelmi tevékenységet szabályozta.

DEC.
14.
420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

Amely módosította a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 201.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A hatálybalépését követően a kormányablak adja ki az őstermelői igazolványokat.

DEC.
15.
2016. évi CLVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatályba lépéséről, amely többek között módosította a közbeszerzési értékhatárokat 2017. évre.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 203.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

DEC.
15.
2016. évi CLX. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 203.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


Jelentősen változnak a közbeszerzési szabályok január 1-én. Árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén megszűnik a közvetlen ajánlattételi felhívással induló (közzététel nélküli) eljárás alkalmazhatósága, ez a típus csak építési beruházásnál lesz választható. Bővül az "összefoglaló tájékoztatás" kötelező tartalma, és az érdeklődés jelzésének módja. Szolgáltatásoknál eltörlésre kerül az alvállalkozói korlát, de építési beruházásnál is emelkedik (65 %-ra). Megszűnik a közvetlen alvállalkozói kifizetés, és visszaáll a korábbi - kétütemű - kifizetési rend. A központi irányítású költségvetési szervek 1 millió Ft feletti beszerzéseire speciális előírások lépnek életbe, melyek rendeleti úton kerülnek szabályozásra.

DEC.
15.
2016. évi CLXII. törvény

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 203.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


Alapvető változást hozott az iskolaszövetkezetek életében a 2016. szeptember 1-től hatályba lépő 2016. évi XLIX. törvény, amely az iskolaszövetkezetekkel összefüggő egyes törvények változásáról szólt. A módosító törvény a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvénybe emelte át a diák munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket. Ezzel egyidejűleg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt) iskolaszövetkezetekről szóló XVII. fejezete hatályát vesztette. Az Mt.-ből alkalmazandó előírások a szövetkezeti törvényben kerültek rögzítésre.

A most megjelent módosítás kapcsán pontosításra kerültek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény iskolaszövetkezetekre vonatkozó előírásai.

Egyértelművé vált, hogy a hallgatók a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által előírt szakmai gyakorlatukat az iskolaszövetkezettel külső szolgáltatásra kötött tagsági megállapodás alapján is teljesíthetik.

Meghatározásra került, hogy az iskolaszövetkezet és tagjai közötti külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes közreműködését. A jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait és az Mt. szövetkezeti törvényben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

Pontosításra került a csőd eljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben, hogy csőd, illetve felszámolási eljárás esetén a felszámolás költségei között az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerződésben foglalt, az adóst, mint iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybe vevőjét terhelő díj 85%-a az eljárás során munkabér és egyéb bérjellegű juttatásnak minősül.

DEC.
15.
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 204.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet nem csak a 2017. évre vonatkozó kötelező legkisebb munkabéreket tartalmazza, hanem a 2018. éven alkalmazandó minimálbérek is meghatározásra kerültek.

Teljes munkaidős munkavállaló

Minimálbér
2017.
Gar. bérmin.
2017.
Minimálbér
2018.
Gar. bérmin.
2018.
Havibér 127 500 Ft 161 000 Ft 138 000 Ft 180 500 Ft
Hetibér 29 310 Ft 37 020 Ft 31 730 Ft 41 500 Ft
Napibér 5 870 Ft 7 410 Ft 6 350 Ft 8 300 Ft
Órabér 733 Ft 926 Ft 794 Ft 1 038 Ft


A rendelet 2. § (4) bekezdésének a) pontja szerint az minimális órabér tételt a hosszabb teljes munkaidő esetén arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy például egy készenléti jellegű 12 órás hosszabb teljes munkaidőben portás munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak 2017. január 1-től a minimálisan megállapítható egy órára járó alapbére nem lehet kevesebb 489 Ft-nál.

DEC.
15.
432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 204.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1-jétől megszüntette a bérjövedelmekből levonható adójóváírást, továbbá ugyanezen időponttól 1 százalékponttal emelkedett az egyéni egészségbiztosítási járulék. A keresetek 2011. évi nettó nominális értéke – bizonyos bérszint mellett – csak a kieső adójóváírás és a járuléknövekedés ellentételezésével volt fenntartható. Ezen ellentételezést szolgálja a költségvetési szervek és egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációja, melyet minden évre rendeletben szabályoz a Kormány. A kompenzáció 2017. évre is fennmarad, melynek részletes szabályait a hivatkozott kormányrendelet tartalmazza.

DEC.
16.
446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 205.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A módosítás kapcsán javulnak a termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalásának feltételei, módosul a kötelezett vevője által tett nyilatkozat taralma, változnak a Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok), valamint a Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok).

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

December 20-a, a feltöltési határidő!

Több adónem kapcsán is figyelni kell a december 20-i feltöltési határidő betartására.

Azon vállalkozásoknak, akik az üzleti évről készített számviteli beszámolójukat a naptári évvel megegyezően készítik el, december 20-ig feltöltési kötelezettségüknek eleget kell tenniük. A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy az adóévben befizetett előlegeket a várható éves adó összegére ki kell egészíteni, és a különbözetet az előzőekben jelzett határidőig be kell vallani és meg kell fizetni. Ennek elmulasztása, illetve a bevallott összeg késedelmes megfizetése késedelmi pótlékot eredményez, és 90% mérték alatti feltöltés esetén mulasztási bírság is kapcsolódik.

A feltöltési kötelezettség az alábbi adónemek tekintetében áll fenn:
társasági adó, iparűzési adó, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások járadéka, energiaellátók jövedelemadója, innovációs járulék, egyszerűsített vállalkozói adó és reklámadó.
Bővebben
Változnak a TB rendszerek összehangolásának uniós szabályai
A TB rendszerek összehangolása kiemelt uniós feladat, ennek hiányában ugyanis nem volna lehetséges a személyek szabad mozgása, korszerűsítésükre rendszeresen sort kell keríteni.

A jelenlegi javaslat a munkanélküli ellátásokra, a tartós ápolási ellátásokra, a gazdasági tevékenységet nem végző polgárokra és a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós TB szabályozást aktualizálja.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Tájékoztatás a telefonos tanácsadásról
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a telefonos tanácsadás vonalai az elkövetkező három hónapban várhatóan túlterheltek lesznek, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem sikerül elérniük kollégáinkat a Call Centeren keresztül, kérdéseiket írják meg a tana@saldo.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük jelezzék: "telefonos visszahívást kérek".
A héten megjelenő kiadványaink

2016. 51. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési tagjaink az Adó- és Vámértesítő 2016. évi 13-14. számát.
Konzultációs Nap
Tájékoztatjuk a Saldo tagokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a szokásos két konzultációs napunk (december 22. és 29.) nem kerül megrendezésre.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (TOP-6.1.1-16)

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:
a támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra (minimum 10-100 millió Ft, maximum 323-1977 millió Ft)
Támogatás mértéke:
átalány formájú támogatás
Támogatás összege:

40.000 eurónak megfelelő forintösszeg, két részletben, 5 évre nyújtva

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 21. - DECEMBER 27.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!