Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 1. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2016. 52. HÉT

DEC.
28.
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 218.

Hatálybalépés:  2017. 01. 01.


A rendelet hatálya kiterjed az egyéb szervezetek közül többek között  az egyesületre − ideértve a sportszövetségeket is −, az alapítványra (civil szervezetek), a köztestületre, a közalapítványra, a lakás, a nyugdíjasház, az üdülő, a személygépkocsi tároló, a műhely vagy üzlethelyiség építő- és fenntartó szövetkezetre (lakásszövetkezetek), a társasházra, az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyvivő irodára, a végrehajtói irodára, a közjegyzői irodára, a közös jogkezelő szervezetre, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetre (MRP szervezet), a vízi közmű társulatra, a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre.
 
A rendelet szabályozza a beszámolási kötelezettségre, könyvvezetési kötelezettségre, könyvviteli rendszerek változására, a mérlegre, az eredmény-levezetésre, az eredmény-kimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. Tartalmazza a könyvviteli szolgáltatásra, a könyvvizsgálati kötelezettségre, a nyilvánosságra hozatalra, a letétbe helyezésre, a közzétételre, az egyéb szervezet átalakulására, egyesülésére, szétválására, az egyéb szervezet megszűnésére vonatkozó előírásokat. 
 
Meghatározza a civil szervezet, a köztestület és a közalapítvány, a lakásszövetkezet és a társasház beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait.
 
A rendelet melléklete tartalmazza az egyszerűsített beszámoló mérlegének és eredmény-levezetésének előírt tagolását, valamint az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredmény-kimutatásának előírt tagolását az egyéb szervezeteknél.
 
2017. január 1-jén lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.

A 2016. évi könyvviteli zárást még 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kell végrehajtani, a 2017. évi könyvelést pedig már az új rendelet alapján végezzük.

DEC.
28.
480/2016. évi (XII. 28.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 218. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A módosító rendelet tartalmazza többek között:
 
- a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet,
- a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
- a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
- a magán nyugdíjpénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének  sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
- a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
- az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
- a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet,
- a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet,
- a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítását.

DEC.
28.
482/2016. évi (XII. 28.) Korm. rendelet

Az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 218. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet többek között módosítja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, illetve pontosítja az e-építési napló vezetésével kapcsolatos előírásokat.

DEC.
28.
487/2016. évi (XII. 28.) Korm. rendelet

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 218. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet többek között módosítja

- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletet,
- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletet,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

DEC.
28.
499/2016. évi (XII. 28.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 219. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A módosító rendelet többek között szabályozza a törzskönyvi nyilvántartásra, a kötelezettségvállalásra, a kincstári ellenőrzésre, a bírságok beszedésére vonatkozó előírásokat.

DEC.
28.
58/2016. évi (XII. 28.) NGM rendelet

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 219. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A módosítás szabályozza az adójegy átvételt, illetve a rendelet melléklete tartalmazza a havi adójegy-elszámolás (adójegy fajtánként) mintáját, illetve a bejegyzett kereskedő havi adójegy-elszámolását adójegy fajtánként.

DEC.
29.
59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

Az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 220. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/D. §-ában meghatározott utólagos adófizetésre, valamint a 39/E. §-ában meghatározott részesedés kedvezményes megszerzésére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

Tartalmazza az utólagos adófizetéshez szükséges nyilatkozat, az utólagos adófizetésről kiállított banki igazolás, a tagi részesedés ellenértékéhez kapcsolódó bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat, a részesedés kedvezményes megszerzéséről kiállított banki igazolás mintáját.

DEC.
29.
60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

Az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 220. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet többek között módosította az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendeletet, az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletet, az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendeletet.

A módosító rendelet melléklete tartalmazza az építményadó bevallás, a telekadó bevallás, a helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványokban bekövetkezett változásokat, a helyi iparűzési adó bevallás mintanyomtatványát, valamint az éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozások helyi iparűzési adó nyomtatványát.

DEC.
29.
63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 220. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A módosító rendelet többek között tartalmazza a feltételes adó-megállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet,  a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet, valamint a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítását.

DEC.
29.
66/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 220. 

Hatálybalépés: 2016. 12. 30.


A módosítás többek között tartalmazza a méltányolható lakásigény megállapítását, a támogatás felhasználását, annak igazolását.
 

DEC.
30.
42/2016. (XII. 30.) MvM rendelet

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról.

 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 221. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 07.


A módosító rendelet melléklete egységes szerkezetben tartalmazza a termékek és szolgáltatások Ipari Termékosztályozását (ITO).

DEC.
30.
43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról.
 

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 221. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet módosítása előírja, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívás, a tervpályázati kiírás és a közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha a kérelmező csatolja kérelméhez a külön jogszabály alapján az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt.

A rendelet melléklete tartalmazza a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben a közbeszerzési eljárás eredményéről, a tervpályázati eljárás eredményéről, a szerződésmódosításról, az összegezés az ajánlatok elbírálásáról, az összegezés a részvételi jelentkezés elbírálásáról, valamint az összefoglaló tájékoztatás közzétételének az alkalmazható formáját.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát?
 
2017. január 1-jei hatállyal módosul az áfa törvény. A vevői adószám kötelező feltüntetésére vonatkozó adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.
Bővebben
Az Áfa bevallásban milyen számlákról kell adatszolgáltatást teljesíteni július 1-től?
 
2017. július 1-től az adatszolgáltatási kötelezettség küszöbértéke 1 millió Ft-ról 100 ezer Ft-ra csökken. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a kötelezettek alapvetően az áfa bevallásban kell július 1.-től teljesíteniük.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Képzés - TB és Bérügyintéző kombinált képzés (2017 februári indulással)
 
Szerezzen egy év alatt kettő szakképesítést egy tanfolyamon. A februárban induló kombinált OKj-s képzésünk oktatói: Barabás Miklós, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Farkasné Gondos Krisztina.
Bővebben
Képzés - Államháztartási mérlegképes könyvelő (2017 februári indulással)

A mérlegépes könyvelő a számvitelről szóló törvény értelmében illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, elkészíti a számviteli beszámolót stb. Továbbtanulási lehetőségei: IFRS mérlegképes könyvelő, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)

 

Támogatás mértéke:
maximum 50-70 % (a projekt megvalósulási helyétől függően)
Támogatás összege:
maximum 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg
Támogatás mértéke:
90 %
Támogatás összege:

a támogatás minimum (100-250 e Ft) és maximum összege (1,8-3 M Ft) az egyes szakmai kollégiumonként eltérő

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JANUÁR 4. - JANUÁR 10.

Ezen a héten nincs adózási tennivaló.

adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!