Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 22. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 21. HÉT

MÁJ.
24.
NAV Közlemény

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 25. szám

Hatályba lépés: 2017. május 24.


A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 360 Ft/l
Gázolaj 358 Ft/l
Keverék 397 Ft/l
LPG autógáz 218 Ft/l


Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát kérni.

MÁJ.
25.
2017. évi XLIII. törvény
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.
A törvény tartalmazza a jogszabály hatályát, a nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célját, a nyilvántartás adatait, a nyilvántartási eljárást, a nyilvántartás vezetését, a nyilvántartás adatainak megismerését és kezelését, a nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartását, valamint a záró rendelkezéseket.
MÁJ.
25.
2017. évi XLVII. törvény
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám

Hatályba lépés: 2017. május 26., a törvény egyes paragrafusai 2017. július 1-jén lépnek hatályba.
A törvénymódosítás egyik legfontosabb intézkedése, hogy az adó mértéke az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel után 2017. január 1. és 2017. június 30. között 0%, 2017. július 1-jétől 7,5%.

Mentes az adó alól az adóalany adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint, ami csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A törvénymódosítás rendelkezik arról, hogy a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott és megfizetett adó az adózás rendjéről szóló törvény szerinti túlfizetésnek minősül, amelynek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A jogosultakat az állami adóhatóság értesíti a reklámadó visszatérítésének lehetőségéről és feltételeiről.

Kiegészítő rendelkezés, hogy a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni.

A 2017-ben kezdődő és a reklámadóról szóló ezen módosító törvény hatályba lépését magában foglaló adóévben esedékes adóelőleg összegét a 2016. évben kezdődő utolsó adóév, 12 hónapra arányosított, a módosító törvénnyel megállapított adóalap alapulvételével kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az adóalany a 2017. július 1-jét magában foglaló adóév esetén az adóév adóalapjának azon hányadára (részére) alkalmazza a módosító törvénnyel megállapított 0%-os adómértéket, amekkora hányadot az adóév 2017. június 30-ig tartó naptári napjai az adóév egészének naptári napjaiban képviselnek. Vagy az adóalany döntésétől függően az adóalap az adóév – a 2017. június 30. napjára készített könyvviteli zárlat alapján – megállapítja a 2017. június 30-ig tartó időszakában keletkezett adóalapot azzal, hogy a módosító törvénnyel megállapított 2017. július 1-jétől hatályos adómértéket az adóév 2017. június 30-át követő időszakára kell alkalmaznia.

2017. július 1-jétől megszűnik a saját reklám adózása.
MÁJ.
25.
2017. évi XLVIII. törvény
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám

Hatályba lépés: 2017. június 8.

A módosítás biztosítja az EU tagállami központi nyilvántartások, kereskedelmi nyilvántartások és cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszerrel való kapcsolattartást, az ezzel kapcsolatos előírásokat szabályozza. Szabályozza az Európai egyedi azonosítóval (EUID) kapcsolatos előírásokat.

Módosítja továbbá a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvényt.

MÁJ.
25.
2017. évi XLIX. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám

Hatályba lépés: 2017. július 1.

A törvényjavaslat csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) a jogalkalmazásában problémát jelentő egyes rendelkezéseket pontosítja, a Cstv. belső és a kapcsolódó törvényekkel való koherenciáját biztosítja.

A törvénymódosítás egyértelművé teszi a fizetésképtelenségi eljárásokban a zálogjogi bizományos, továbbá a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett biztosítéki célú vételi jog és biztosítéki célú jogátruházás jogosultjának helyzetet. Ez utóbbi jogszerzésre jogosultak tekintetében szükséges a hitelbiztosítéki nyilvántartás szabályainak kiegészítése is.

A törvénymódosítás a felszámolókra vonatkozó hatósági nyilvántartás szabályait is érinti, a felszámolók névjegyzékének adattartalmát pontosítja és egészíti ki, ezen túlmenően összehangolja a felszámolási ügyekben eljáró bíróság, valamint a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatóság feladatait, elősegíti a felszámolói szakma hatékonyabb állami felügyeletét és a felszámoló szervezetek hatósági ellenőrzését.
MÁJ.
25.
2017. évi L. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 74. szám
A törvénymódosítás 242 jogszabályt érint.
Az alábbiakban azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyeknek adózási, számviteli vonatkozásai vannak:
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása,
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása,
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása,
 • a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása,
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása,
 • a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása,
 • a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása,
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása,
 • a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása,
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása,
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása,
 • a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása,
 • a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása.
E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyes paragrafusai 2017. december 31-én, illetve 2018. január 1-jén lépnek hatályba.
MÁJ.
26.
2017. évi LIII. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 75. szám

Hatályba lépés: 2017. június 26.

A törvény hatályon kívül helyezi az eddigi, e területre vonatkozó törvényi szabályozást, és teljesen új törvényt alkot.

A törvény tartalmazza:
 • a törvény hatályát,
 • az értelmező rendelkezéseket,
 • az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget,
 • az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket,
 • az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást,
 • a fokozott ügyfél-átvilágítást,
 • a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések elfogadásának feltételeit,
 • a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartására vonatkozó előírásokat,
 • a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó előírásokat,
 • a kockázatértékelést,
 • a bejelentési kötelezettséget,
 • a NAV szervezeti egységén belül működő pénzügyi információs egység feladatait,
 • a felfedés tilalmára vonatkozó előírásokat,
 • az adatvédelem, nyilvántartás, statisztika előírásait,
 • a csoportszintű politikákat és eljárásokat, intézkedéseket az Európai Unió más tagállamában, illetve harmadik országban található fióktelep és leányvállalat esetén,
 • a belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program szabályait,
 • a belső szabályzatra vonatkozó intézkedéseket,
 • a felügyeletre és egyéb intézkedésekre vonatkozó előírásokat,
 • az ügyvédekre és a közjegyzőkre vonatkozó eltérő rendelkezéseket.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Rendeződött a kürtőskalács adókulcsa
Valamilyen oknál fogva a kürtőskalács besorolására egyetlen névtelen „szakmai” anyagot lehetett találni a világhálón. Sajnálatosan az anyag tévesen a VTSZ 1905 20 alá sorolta be a kürtőskalácsot.

A téves besorolás miatt az adózók általában 27%-os adókulccsal értékesítették a terméket.
Bővebben
Kettős adóztatás az EU-ban: új rendszer a tagállamok vitáinak rendezésére

2017. május 23-án megállapodás született az Európai Unió Tanácsában a kettős adóztatással kapcsolatos viták rendezésére szolgáló új európai uniós rendszerről. Az irányelvtervezet elfogadásától az adórendszerek és az üzleti környezet kiszámíthatóságának javítását várják.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

On-line megtekinthető a legutóbbi vállalkozási konzultációs napunk

Múlt heti konzultációs napunk témája a helyi iparűzési adó, és az innovációs járulék bevallás volt.

A konzultációs nap bevezető előadását a bővebben gombra kattintva megtekinthetik.
Bővebben
Képzési ajánlatunk - 3 alkalmasTB kurzus

Budapest, 2017. június 6., 13., 20.
Előadó: Gondosné Farkas Krisztina

Kurzusunk célja, hogy a 2017. januárjában hatályba lépett társadalombiztosítási pénzellátásokat érintő változásokat hallgatóink a gyakorlati oldalról ismerjék meg: táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, kifizető helyek működése stb.
Bővebben
Képzési ajánlatunk - Szerezzen fél év alatt két szakképesítést!

Bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző kombinált OKJ képzés

Képzés tervezett indulási ideje: 2017. június 10.
Állami támogatással ingyen is megszerezheti oklevelét!
Bővebben
Kiadónk akciója

Még két napig féláron megvásárolhatók az Adóismeretek 2016 és az Adózási feladatgyűjtemény online példatárral c. kiadványaink!
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:

min. 30 M Ft;
max. 50 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁJUS 31- JÚNIUS 6.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁJ.
31.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!