Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 25. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Megjelent a 2018. évi adótörvény változásai

Kihirdetésre került a június 19-ei Magyar Közlönyben "az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény", amely tartalmazza az adótörvények 2018. évi változásait.
Bővebben

Június 30-ig kell bejelenteni a NAV részére a részesedés kedvezményes megszerzését


2017. január 1-jétől a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés megszerzése az azt megszerző magánszemélynél nem eredményez adófizetési kötelezettséget, azaz adómentes a következő feltételek fennállása esetén.

Bővebben
Német minimálbér: fontos változás közeleg!

A külföldi munkáltatók 2017. július 1-jétől a német Minimálbér törvényben előírt bejelentési kötelezettségüknek kizárólag a vámigazgatás elektronikus bejelentési portálján keresztül tehetnek eleget.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 24. HÉT

JÚN.
12.
144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 88. szám

Hatályba lépés: 2017. június 20., kivéve az 1–4. paragrafusokat és az 1. mellékletet, mely e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

A rendelet módosította az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendeletet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet.

Módosult továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, amely kiegészült egy XII/A. fejezettel, amely a jókarbantartási kötelezési eljárásról szól.

JÚN.
12.
149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 88. szám

Hatályba lépés: 2017. június 20. [a (2) bekezdésében foglalt kivétellel]. A 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. melléklete 2020. január 2-án lép hatályba.

A rendelet módosítja a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletet, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendeletet, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletet.

JÚN.
13.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5012/2017/6. számú határozata

Az ügy tárgya útépítési hozzájárulás önkormányzati rendeleti szabályozásának törvényességi vizsgálata

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 89. szám

A Kúria döntésében elvi éllel meghatározza, hogy a helyi önkormányzat központi szinten már szabályozott tárgyban, arra vonatkozóan ellentétes tartalommal nem alkothat rendeletet és nem vonhat e tárgyhoz tartozó kérdést más rendeleti szabályozása körébe se. A Képviselő-testület felhatalmazás nélkül nem terjesztheti ki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 31. § (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási jogosultságot az Étv. 28. § (2) bekezdése szerinti költségáthárításra. Ugyanis e két intézmény egymástól különbözik.

Az Étv. hivatkozott paragrafusa szerinti útépítési hozzájárulás költségáthárítást célzó fizetési kötelezettség, azaz közteher-jellegű. A Kkt.-ben szabályozott útépítési érdekeltségi hozzájárulás viszont az ingatlantulajdon alapján érdekeltek megállapodásán alapszik, az útépítési együttműködés formáját a résztvevők maguk határozzák meg, amit csak kiegészít a közigazgatási kötelezés eleme az érdekeltségi egység érdekében.

JÚN.
16.
2017. évi LXXII. évi törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 92. szám

Hatályba lépés: 2017. június 16., egyes előírásai a kihirdetését követő 31. napon, továbbá 2017. július 1-jén, 2017. szeptember 1-jén, 2018. január 1-jén, valamint 2018. július 1-jén lépnek hatályba.

A törvény 30 törvényt módosít, melyből az adózást érintő legfontosabb törvénymódosítások az alábbiak.

Módosult

 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény,
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény.
JÚN.
16.
2017. évi LXXIII. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 92. szám

Hatályba lépés: 2017. június 17.

A módosító törvény bővíti a látvány-csapatsportok körét a röplabda sportág felvételével, továbbá meghatározza a hivatásos sportoló fogalmát.
Szabályozza a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványt, meghatározza, hogy támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban mikor állítható ki.
Az uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény fogalmának a bevezetése.

JÚN.
19.
2017. évi LXXVII. törvény

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 93. szám

Hatályba lépés: 2017. június 20., meghatározott kivételekkel. Több előírása 2017. június 26-án, 2017. július 1-jén, 2017. augusztus 1-jén, 2017. november 1-jén, a kihirdetését követő 30. napon, illetve számos előírása 2018. január 1-jén lép hatályba.

Az alábbiakban a legfontosabb törvényi módosításokat ismertetjük, a számos módosító előírás figyelembevételével, a teljesség igénye nélkül.

Személyi jövedelemadó:

 • pontosításra kerül az iskolarendszerű képzés köre,
 • kedvezőbb lesz a közös tulajdon hasznosításának adózása,
 • az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét idősotthoni férőhely megszerzésére fordító magánszemély további külön adminisztráció nélkül levonhatja vagy visszaigényelheti az erre a célra fordított jövedelem adóját,
 • kedvezőbbé válik az ún. praxisjog átruházásából származó jövedelem adózása,
 • kedvező irányban változik néhány költség-elszámolási szabály,
 • kiegészül a saját tulajdonú járművek fogalmát meghatározó szabály, változik a jármű tulajdonjogának igazolási módja,
 • módosulnak a bel- és külföldi kiküldetésre járó, igazolás nélkül levonható napidíjak elszámolásával kapcsolatos rendelkezések,
 • kedvezőbb lesz az áruszállításban dolgozók napidíj elszámolási szabálya,
 • új jogcímekkel egészül ki a törvény adómentes bevételeket felsoroló melléklete,
 • a fizető vendéglátók tételes átalányadója 2018-tól már három lakásra is választható,
 • növekszik az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke.
Egészségügyi hozzájárulás:
 • megszűnik a bérbeadást terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Társasági adó:
 • megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára,
 • megszűnik a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó feltétele,
 • a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében,
 • adóalap-kedvezmény lesz elérhető az elektromos töltőállomások létesítése és üzemeltetése esetén.
Kisvállalati adó:
 • mind a kisvállalati adóalanyiság kezdetét megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal, mind a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérleg fordulónappal kezdődő, illetve lezáruló üzleti évről beszámolót kell készíteni, letétbe helyezni és közzétenni.
Pénzügyi szervezetek különadója:
 • a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és utánpótlás nevelés támogatása esetén – a pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
EKHO:
 • 250 millió forint bevételi határig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást.
Kisadózó vállalkozások tételes adója:
 • 2018-tól a tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatók nem minősülnek főállású kisadózónak, ezért havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetniük.
Helyi adó törvény:
 • módosítások a versenyképességet, a befektetési bizalom növelését és a változó IFRS-ekhez való igazodást szolgálják,
 • az állami adóhatóság 2018. évtől a bejelentkezési adatokat továbbítja az önkormányzat felé, tehát nem kell az adózóknak az önkormányzati adóhatóságnál is bejelentkezniük.
Illetéktörvény:
 • tovább bővíti az illeték kedvezménnyel érintett lakáscserék jogcímét, továbbá adminisztráció egyszerűsítési előírásokat tartalmaz.
Általános forgalmi adó törvény:
 • 2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra, a hal áfa kulcsa 27%-ról 5%-ra csökken, továbbá a sertéshús mellett a sertés belsőségekre is kiterjed a kedvezményes 5%-os áfa kulcs.
Jövedéki adóról szóló törvény:
 • az állami támogatási szabályokra vonatkozó pontosításokat tartalmaz,
 • bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettség értékhatára, a korábbi 20 ezer helyett 200 ezer hektoliterre,
 • módosulnak a jövedéki biztosítékszabályok.
Adózás rendje:
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításával az adózók adminisztrációs terhei csökkennek,
 • a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybevevőkre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség,
 • az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek,
 • a belföldi gazdasági társaságoknak 2018-tól a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik,
 • bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új cégben kívánnak részt venni,
 • az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának minden esetben feltétele lesz a nettó adótartozás mentesség,
 • a NAV honlapján közzétételre kerülnek azon adózók adatai is, akik ÁFA bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget,
 • amennyiben a közigazgatási ügyben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a hatóságnak lehetősége lesz az eljárás felfüggesztésére,
 • a súlyosítási tilalom alól kivételként meghatározásra kerül, hogy amennyiben az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egy éves időtartamon belül átadják vagy postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egy éves időtartam leteltét követően is – de legkésőbb 18 hónapon belül – meghozható lesz.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap költségvetési Saldo tagoknak

2017. június 22-én kerül megrendezésre június havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. költségvetési tagjai részére.
E havi téma: a diákok nyári foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok, aktuális kérdések
Bővebben
Kérdezzen Lilliné Fecz Ildikótól

2017. június 22-én, csütörtökön délelőtt személyesen Lilliné Fecz Ildikónak tehetik fel költségvetési számvitellel kapcsolatos kérdéseiket telefonon Saldo tagsággal rendelkező ügyfeleink.
Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2017. 25. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az
Adó- és Vámértesítő 2017/7. számát, valamint
Vira Sándor, dr. Báthory-Király Kata: Ingatlanok és az értékesítésükhöz kapcsolódó áfa és illeték c. kiadványunkat.
Képzési ajánlatunk - Építésügyi változások 2017

Budapest, 2017. június 29.
Előadók: Dr. Papp Ferenc és Dr. Hegedűs Annamária, okl. építészmérnök, szabályozási szakjogász

Főbb témáink: településvédelmi törvény, egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályok, az építésfelügyeleti hatóság jogköre, elektronikus építési napló.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:

A Támogató nem határozott meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚNIUS 21 - 27.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚN.
26.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!