Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 26. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Adómentesen elszámolható napidíj

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény értelmében 2017. június 20-tól indított kiküldetések esetén adómentes a saját árut szállító cégek munkavállalói tekintetében is a napidíj átalány.
Bővebben

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat előkészítési feladatai


A köznevelési és a szakképzésről szóló törvény minden szakgimnáziumi tanuló számára előír kötelező szakmai gyakorlatot. Ennek törvényi feltételeit és a gyakorlatban felmerülő feladatokat tekintjük át egy számítástechnikai szakgimnázium példáján keresztül.

 
Bővebben
Új átláthatósági szabályokra készülhetnek a könyvelők

Az Európai Bizottság június 21-én – korábban megkezdett munkáját folytatva – közzétette új, köztes szereplőkre (adótanácsadókra, könyvelőkre, bankokra és ügyvédekre) alkalmazandó szigorú átláthatósági szabályjavaslatait.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 25. HÉT

JÚN.
19.
2017. évi LXXVII. törvény

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 93. szám

Hatályba lépés:  2017. június 20., meghatározott kivételekkel. Több előírása 2017. június 26-án, 2017. július 1-jén, 2017. augusztus 1-jén, 2017. november 1-jén, a kihirdetését követő 30. napon, illetve számos előírása 2018. január 1-jén lép hatályba.

Az alábbiakban a legfontosabb törvényi módosításokat ismertetjük, a számos módosító előírás figyelembevételével, a teljesség igénye nélkül.
 
Személyi jövedelemadó: 

 • pontosításra kerül az iskolarendszerű képzés köre,
 • kedvezőbb lesz a közös tulajdon hasznosításának adózása,
 • az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét idősotthoni férőhely megszerzésére fordító magánszemély további külön adminisztráció nélkül levonhatja vagy visszaigényelheti az erre a célra fordított jövedelem adóját,
 • kedvezőbbé válik az ún. praxisjog átruházásából származó jövedelem adózása,
 • kedvező irányban változik néhány költség-elszámolási szabály,
 • kiegészül a saját tulajdonú járművek fogalmát meghatározó szabály, változik a jármű tulajdonjogának igazolási módja,
 • módosulnak a bel- és külföldi kiküldetésre járó, igazolás nélkül levonható napidíjak elszámolásával kapcsolatos rendelkezések,
 • kedvezőbb lesz az áruszállításban dolgozók napidíj elszámolási szabálya,
 • új jogcímekkel egészül ki a törvény adómentes bevételeket felsoroló melléklete,
 • a fizető vendéglátók tételes átalányadója 2018-tól már három lakásra is választható,
 • növekszik az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke.
  Egészségügyi hozzájárulás: 
 • megszűnik a bérbeadást terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
 Társasági adó: 
 • megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára,
 • megszűnik a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó feltétele,
 • a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében,
 • adóalap-kedvezmény lesz elérhető az elektromos töltőállomások létesítése és üzemeltetése esetén.
 Kisvállalati adó: 
 • mind a kisvállalati adóalanyiság kezdetét megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal, mind a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérleg fordulónappal kezdődő, illetve lezáruló üzleti évről beszámolót kell készíteni, letétbe helyezni és közzétenni.
  Pénzügyi szervezetek különadója: 
 • a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és utánpótlás nevelés támogatása esetén – a pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
 EKHO: 
 • 250 millió forint bevételi határig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást.
 Kisadózó vállalkozások tételes adója: 
 • 2018-tól a tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatók nem minősülnek főállású kisadózónak, ezért havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetniük.
 Helyi adó törvény: 
 • módosítások a versenyképességet, a befektetési bizalom növelését és a változó IFRS-ekhez való igazodást szolgálják,
 • az állami adóhatóság 2018. évtől a bejelentkezési adatokat továbbítja az önkormányzat felé, tehát nem kell az adózóknak az önkormányzati adóhatóságnál is bejelentkezniük.
 Illetéktörvény: 
 • tovább bővíti az illeték kedvezménnyel érintett lakáscserék jogcímét, továbbá adminisztráció egyszerűsítési előírásokat tartalmaz.
 Általános forgalmi adó törvény: 
 • 2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra, a hal áfa kulcsa 27%-ról 5%-ra csökken, továbbá a sertéshús mellett a sertés belsőségekre is kiterjed a kedvezményes 5%-os áfa kulcs.
 Jövedéki adóról szóló törvény: 
 • az állami támogatási szabályokra vonatkozó pontosításokat tartalmaz,
 • bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettség értékhatára, a korábbi 20 ezer helyett 200 ezer hektoliterre,
 • módosulnak a jövedéki biztosítékszabályok.
 Adózás rendje: 
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításával az adózók adminisztrációs terhei csökkennek,
 • a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybevevőkre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség,
 • az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek,
 • a belföldi gazdasági társaságoknak 2018-tól a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik,
 • bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új cégben kívánnak részt venni,
 • az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának minden esetben feltétele lesz a nettó adótartozás mentesség,
 • a NAV honlapján közzétételre kerülnek azon adózók adatai is, akik ÁFA bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget,
 • amennyiben a közigazgatási ügyben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a hatóságnak lehetősége lesz az eljárás felfüggesztésére,
 • a súlyosítási tilalom alól kivételként meghatározásra kerül, hogy amennyiben az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egy éves időtartamon belül átadják vagy postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egy éves időtartam leteltét követően is – de legkésőbb 18 hónapon belül – meghozható lesz.
JÚN.
21.
2017. évi LXXVIII. törvény

Az ügyvédi tevékenységről

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 95. szám

Hatályba lépés: 2017. június 29., egyes paragrafusai 2017. október 1., 2018. január 1., illetve július 1. 


Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény újra szabályozásra került. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény.

Az ügyvédi tevékenységről szóló új törvény tartalmazza az általános szabályokat, az ügyvédi tevékenység általános elveit, az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak körét, az ügyvédi tevékenység gyakorlásának általános feltételeit (ügyvédi függetlenség, ügyvédi eskü, névhasználat, titoktartási kötelezettség). Szabályozza az ügyvédi felelősségbiztosítást, az iroda, fiókiroda, aliroda és irattár előírásait, a helyettes ügyvéddel kapcsolatos szabályokat, az elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegző használatát az ügyvédi tevékenység végzése során.

A törvény részletesen kitér az ügyvédi tevékenység folytatásának korlátaira, az ügyvédi tevékenység gyakorlását kizáró okokra és az összeférhetetlenségre, felsorolja az ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenységeket.

Szabályozza az ügyvédi megbízást és az ügyvédi megbízási díjat, a kirendelésre vonatkozó szabályokat.

Kitér az egyes ügyvédi tevékenységekre, úgymint jogi képviselet ellátása, büntetőeljárásban a védelem ellátása, jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés, az okirati ellenjegyzés, ügyvédi letét, pénz, dolog, iratok átvétele és kiadása, ügynyilvántartás és iratkezelés. A törvény külön fejezetei foglalkoznak az ügyvédi tevékenység szüneteltetésével, az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személlyel (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt), a kamarai jogtanácsossal, a jogi előadóval, az európai közösségi jogásszal, az alkalmazott európai közösségi jogásszal, a külföldi jogi tanácsadóval, az irodagondnokkal, az ügyvédi tevékenységet gyakorló szervezetekkel (az ügyvédi irodával, az ügyvédi társulással és az ügyvédi irodaközösséggel, az ügyvédasszisztenssel).

A törvény kitér a fegyelmi felelősségre, valamint részletes szabályokat tartalmaz az ügyvédi kamarára, a magyar ügyvédi kamarára, a területi kamarára, szabályozza a kamarai hatósági ügyeket, a kamarai nyilvántartást és adatkezelést. Külön rész foglalkozik a kamara törvényességi felügyeletével. 

JÚN.
22.
NAV Közlemény

2017. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
 
Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 29. szám

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

 

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 356 Ft/l
Gázolaj 354 Ft/l
Keverék 393 Ft/l
LPG autógáz 215 Ft/l
 
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2017. június 29-én kerül megrendezésre június havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. válallkozási tagjai részére.
 
E havi téma: a diákok nyári foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok, aktuális kérdések
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚNIUS 28 - JÚLIUS 4.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚN.
30.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!