Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 30. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

VPOP_KSZ17 nyomtatvány benyújtási határideje július 26.

A hatóság nyilvántartásba kívánja venni azokat a személyeket, akik az egyes cégeknél a pénzmosással kapcsolatos ügyeket intézi. Felelős személyként bejelenteni, csak az ügyvezetőt, vagy a cég alkalmazásában álló személyt lehet.

Bővebben
Pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos új feladatok

2017. június 26–án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. A kötelezett szolgáltatók a rendelkezés értelmében a meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére belső szabályzatot kötelesek készíteni, illetve kijelölt személyt kötelesek bejelenteni. 
Bővebben

Élelmiszerlánc felügyeleti díj befizetési határideje július 31.

A 2017. május 31-i bevallás alapján megállapított felügyeleti díjat két egyenlő részletben, 2017. július 31-ig, valamint 2018. január 31-ig kell befizetniük az érintetteknek a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú elkülönített fizetési számlájára.

Bővebben
Cigaretta, játék, élelmiszer: vigyázat, hamisítják!

Megjelent az Európai Bizottság legfrissebb éves jelentése a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vámhatósági ellenőrzésének eredményeiről.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 29. HÉT

JÚL.
18.
9/2017. évi (VII. 18.) IM. rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 118. szám

Hatályba lépés:  2017. július 19.


A rendelet módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. számú mellékletét, a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázatot.
 
A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet eddig hatályos szabályozása szerint székhelyszolgáltató székhelyéül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Ezt a szigorú előírást az alábbiak szerint szűk körben megváltoztatta a módosító rendelet.
 
A módosítás szerint, ha a megbízott székhelyszolgáltató a fentebb ismertetett feltételeknek nem felel meg, székhelyszolgáltatást csak abban az esetben nyújthat, ha az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetes írásbeli hozzájárulását adta és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,
b) a megbízott a cég cégjegyzék adatai között, mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy
c) a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.
 
A módosító rendelet nyomatékosítja, hogy a székhelyszolgáltatásról szóló rendelet szabályait a székhelyszolgáltatási tevékenységre attól függetlenül kell alkalmazni, hogy azt üzletszerűen végzik-e.  
 
A rendelet előírja, hogy a megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett postai küldemények székhelyen történő átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.
 
Átmeneti intézkedés, hogy a rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2018. június 30-ig a rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni. Ezen kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2018. június 30. napjáig megszűnik.
A rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatási szerződés, ha nem felel meg a rendeletben foglalt feltételeknek, 2018. július 1. napjával megszűnik.

JÚL.
19.
19/2017. évi (VII. 19.) MNB rendelet

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 119. szám

Hatályba lépés:  2017. július 20., kivéve egyes intézkedéseket


A rendelet hatálya a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező hitelintézetre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti hitelintézetre, pénzügyi szolgáltatóra, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre és bizalmi vagyonkezelőre terjed ki.
 
A rendelet szabályozza: 

 • az auditált elektronikus hírközlő eszközt és működtetésének minimumkövetelményeit, auditálásának módját, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást,
 • a kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő eseteket,
 • az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályait,
 • a megerősített eljárás esetköreit és feltételrendszerét,
 • a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerét,
 • az ügylet felfüggesztését,
 • a belső ellenőrző és információs rendszer működtetését,
 • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeit, valamint
 • a képzési programot.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésére vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének minimumkövetelményeire vonatkozó előírásokat, mely utóbbi két előírás 2018. július 1-jén lép hatályba.
 
Átmeneti intézkedése a rendeletnek, hogy amennyiben a szolgáltató belső kockázatértékelése nem képezi részét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatának, úgy azt a szolgáltatónak a nemzeti kockázatértékelés megismerését követő negyvenöt napon belül kell elkészítenie, amelyről öt napon belül tájékoztatja az MNB-t.

JÚL.
19.
NAV Közlemény

A 2017. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról


Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 34. szám

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
 

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 339 Ft/l
Gázolaj 339 Ft/l
Keverék 376 Ft/l
LPG autógáz 214 Ft/l

 
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2017. július 27-én kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma: a vállalkozások által üzemeltetett személygépkocsik beszerzésének, használatának, értékesítésének áfa, jövedelemadó és cégautóadó kérdéseivel foglalkozunk.
Bővebben
Megtekinthető előző havi konzultációs napunk videofelvétele a Saldo Zrt. Facebook oldalán

Téma: A diákok nyári foglalkoztatása
Bővebben
A héten megjelenő kiadványok

2017. 30. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az Adó- és Vámértesítő 2017/8. számát.

Vállalkozási, kiadványra jogosult tagjaink az alábbi szakkönyvet:
Bíróné Zeller Judit: Értékpapírok és részesedések számvitele

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Cseh Tamás Program: Könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

vidéki koncerteknél
 • koncertenként legfeljebb 250.000 Ft,
 • összesen maximum 4.000.000 Ft;
fővárosi koncerteknél
 • koncertenként legfeljebb 250.000 Ft,
 • összesen maximum 2.000.000 Ft;
határon túli koncerteknél maximum 3.000.000 Ft.

Cseh Tamás Program: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

max. 2 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚLIUS 26 - AUGUSZTUS 1.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚL.
31.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!