Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 44. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Az új Art. megjelent a Parlament honlapján

2017. december 31-én várhatóan hatályon kívül helyezésre kerül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.).
Az Art. átfogott szabályozási rendszerét három törvény veszi át:

 • az adózás rendjéről szóló törvény (T/17994. irományszám),
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (T/17995 irományszám),
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (T/17782 irományszám).
Bővebben
Emelkedik a héa-regisztrációs küszöb Romániában

Az alanyi adómentesség választására jogosító éves összeghatár – a jelenlegi 220.000 román lej, hozzávetőlegesen 48.000 euró – emelkedik 2018. január 1-jétől 300.000 lejre, mintegy 65.000 euróra.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 43. HÉT

OKT.
25.
2017. évi CXXVI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 171. szám

Hatályba lépés: 2017. október 28.


A törvénymódosítás célja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Cstv.) az európai uniós vonatkozású, határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárási szabályok módosítása.

A törvénymódosítás a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokat összehangolja, megteremti a jogi kereteket a fizetésképtelenségi szakértők és a bíróságok közötti közvetlen együttműködéséhez. Új elem a nemzetközi vállalatcsoportok koordinált fizetésképtelenségi eljárása, amelynek célja, hogy egységes stratégiát alakítsanak ki az érintett felek a vállalatcsoport és annak tagjai fizetőképességének helyreállítása érdekében. Ezeknek a koordinált eljárásoknak az a célja, hogy a tagállami felszámolás eljárások helyett a vállalatcsoport szintjén reorganizáció valósuljon meg, biztosítva a vállalatcsoport fennmaradását és piacon maradását és lehetőség szerint a foglalkoztatottak megtartását.

A módosítás meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek alapvetően szükségesek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások foganatosításához.

A törvénymódosítás alapján a külföldi székhelyű szervezetre akkor terjed ki a magyar és az uniós szabályozás hatálya, ha az úgynevezett fő érdekeltségének központja (főszabályként ez a székhely) az Európai Unió valamelyik tagállamában van, és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új EU rendelet – az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet – hatálya alá tartozik.

Az adós csődeljárásba és felszámolási eljárásban vonható vagyonának fogalmát a törvénymódosítás akként határozza, meg, hogy az értelmezhető legyen a külföldi székhelyű adósokra is.

A törvénymódosítás a fentiekkel összefüggésben módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, valamint a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényt.

OKT.
26.
33/2017. (X. 26.) NGM rendelet

A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 172. szám

Hatályba lépés: 2017. október 29.


A rendelet tartalmazza:

 • a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerét,
 • a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésének előírásait,
 • az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályait,
 • a megerősített eljárás esetköreit és feltételrendszerét,
 • az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeit, auditálásának módját, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtásának módozatait,
 • a kockázatérzékenységi megközelítés alapján az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő eseteket, valamint
 • az ügylet felfüggesztésére vonatkozó szabályokat.
OKT.
26.
34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 172. szám

Hatályba lépés: 2017. október 29.


A rendelet hatálya a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet végző szerencsejáték-szervezőkre terjed ki.

A rendelet tartalmazza:
 • az értelmező rendelkezéseket,
 • a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszerét,
 • a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésének előírásait,
 • az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetköreit és azok felügyeleti jóváhagyásának szabályait,
 • az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimum követelményeit, auditálásának módját, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtásának módozatait,
 • a megerősített eljárás esetköreit és feltételrendszerét,
 • az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő eseteket, valamint
 • az ügylet felfüggesztésére vonatkozó szabályokat.
OKT.
27.
2017. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 174. szám

Hatályba lépés: 2017. december 31.


A törvény a polgári perrendtartásról szóló törvény változásával összhangban számos törvényt módosít.
Az adózás és cégjog szempontjából a legfontosabbak:

 • az illetéktörvényt (többek között az illeték feljegyzési jog vonatkozásában, meghatározza az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékét),
 • a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt,
 • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt,
 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt.
Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatályba léptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet.
OKT.
27.
2017. évi CXXXI. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 174. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvény egyszerűsíti a termékdíj kötelezettség teljesítését, célja az adminisztratív és egyéb vállalkozói terhek csökkentése, az egységes jogértelmezés, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai uniós irányelv változásának átvezetése a jogszabályon.

Növekszik a környezetvédelmi szempontból nem kívánatos műanyag zacskó és a reklámhordozó papír termékdíj mértéke.

A nyilvántartási kötelezettség adónemenkénti egységesítése céljából a termékdíj szabályozás áttér a 2010. január 1-jén hatályos helyett a tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok alkalmazására, amely további egyszerűsítést jelent a kötelezetteknek a nyilvántartásuk vezetése során.

A törvény tisztázza a reklámhordozó papír, az irodai papír és az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák fogalmát, illetve az ehhez kapcsolódó rendelkezéseket.
Egyértelművé válik, hogy jogutódlás esetén szükséges a termékdíj kötelezettség átvállalására irányuló új szerződések megkötése és a NAV felé történő bejelentése.

Európai uniós irányelvi kötelezettséggel összhangban változnak az elektromos, elektronikai berendezések kategóriái, amelynek járulékos hatásaként csökken egyes berendezések után fizetendő termékdíj.

SALDO ESEMÉNYEK

Képzési ajánlataink

Szakképzési hozzájárulási kötelezettség

Budapest, 2017. november 14.
Előadó: Kissné Horváth Marianna (Saldo Zrt.)

TB Konferencia - Nemzetközi ügyek és kapcsolódó 2018-as változások

Budapest, 2017. november 21.
Előadó: Horváth Tibor, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Barabás Miklós

Baleseti ellátások 2018-as változásai, letiltások, számfejtése

Budapest, 2017. december 14.
Előadó: Farkasné Gondos Krisztina, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Falusiné Janech Adrienn

Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Színházi vendégjátékok, valamint közművelődési minifesztiválok és programsorozatok támogatása (NKA)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

az 1. pályázati célban előadásonként maximum 1 M Ft;
a 2. pályázati célban programonként 2 M Ft.

Hazai és határon túli magyar nyelvű on-line felülettel rendelkező vagy on-line szépirodalmi lapok támogatása a reformáció 500. évének tiszteletére (NKA)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

művenként maximum 700.000 Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 1 - 7.

Ezen a héten nincs adózással összefüggő tennivaló.

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!