Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 50. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Számlánkénti adatszolgáltatás 2018. július 1-től

2018. július 1-től az áfa bevallásban megmarad-e a számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség?
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 49. HÉT

DEC.
06.
367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 204. szám

Hatályba lépés: 2017. december 7.


A módosítás többek között előírja, hogy amennyiben a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására vagy a támogatott szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, illetőleg olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő, a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül ezt írásban bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek. Továbbá a rendeletben részletesen szabályozott kivételek figyelembevételével az igénybe nem vett támogatásról írásban lemondani, azt az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.

A rendelet részletesen szabályozza, hogy a támogatott szervezet a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelését. A rendelet leírja, hogy ez mely okból és milyen feltételekkel lehetséges.

DEC.
06.
31/2017. (XII. 6.) AB határozat

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 204. szám

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.) 7/B. §-a úgy rendelkezik, hogy azon adóalany, amelyet az állami adóhatóság valamely adónem hatálya alá tartozó adózóként nem vett nyilvántartásba, a reklámadó hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését követő 15 napon belül köteles bejelentkezni az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. Amennyiben ezen adóalany a bejelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, akkor az állami adóhatóság – a kötelezettség teljesítésére való felhívás mellett – első alkalommal 10 millió forint mulasztási bírságot szab ki. A mulasztás ismételt megállapítása esetén az állami adóhatóság az előző alkalommal kiszabott mulasztási bírság háromszorosát kitevő mulasztási bírságot szab ki.
A 7/D. § előírja, hogy az állami adóhatóság ugyanazon adóalany terhére e jogcímen összesen legfeljebb 1 milliárd forint mulasztási bírságot szabhat ki.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája (a továbbiakban: Indítványozó) az előtte folyamatban lévő 10.K.30.689/2017. számú, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indított egyesített perében az eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 32. § (2) bekezdése alapján indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg az Ratv. fentebb ismertetett 7/B. § és 7/D. § nemzetközi szerződésbe ütközését, és azokat semmisítse meg, mivel az álláspontja szerint ellentétes a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 24. cikk 1. és 5. bekezdéseivel, mely Egyezmény az 1999. évi XI. törvénnyel került kihirdetésre.

Az Indítványozó kezdeményezése alapjául szolgáló ügy felperesei két Írországban nyilvántartásba vett gazdasági társaság, melynek székhelye és központi ügyvezetésének helye Dublinban található. Az alapügy alperese a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, mely a felperessel szemben első alkalommal 10 millió Ft, majd naponta az előzőleg kiszabott mulasztási bírság háromszorosának megfelelő, mindösszesen 1 milliárd Ft mulasztási bírságot (a kiszabható bírság maximumát) szabott ki, az Ratv. 7/B. § és 7/D. § szerinti, a reklámadóhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.

Az Alkotmánybíróság az ügy kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy az Ratv. indítványozók által támadott 7/B. §-a és 7/D. §-a nem ütközik nemzetközi szerződésbe, éppen ezért az Alkotmánybíróság az Indítványozó indítványát elutasította.

DEC.
07.
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 205. szám

Hatályba lépés: 2018. január 7.


A területi ügyvédi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárásáért az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A rendelet eltérő rendelkezése hiányában a díj – az eljárás résztvevőjének jogellenes magatartásával okozott költségek, valamint a szakhatósági eljárásért fizetendő díj kivételével – magában foglal minden eljárási költséget.

A rendelet részletesen szabályozza többek között a díj mértékét tagfelvétel esetén, a nyilvántartásba vétel iránti eljárás díját, az átjegyzés díját, a kérelemre folytatott kamarai hatósági ellenőrzés díját, a díj megfizetését, visszatérítését és nyilvántartását.

SALDO ESEMÉNYEK

A héten befejeződik előadás sorozatunk a 2018. évi adótörvény változásokról

Elérkeztünk a november 27-én megkezdődött ankétsorozatunk utolsó hetéhez, melyen a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást a 2018. évi adóváltozásokról. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Hátralévő előadásaink időpontjai és helyszínei:

dec. 13., Szombathely: áfa, art - szja, tb.
dec. 14., Győr: szja, tb.

Az előadások anyaga tagjaink részére elérhető a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.
Bővebben
Saldo tagok részére elérhető on-line kiadvány
Kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) részére a www.adozasitanacsadas.hu oldal tagi zártkörű oldalán elérhetővé vált a
Controlling esettanulmányok
című on-line kiadvány.

12 szerző 16 esettanulmányban ír konkrét hazai vállalati gazdasági, vezetési problémákról és azok megoldási lehetőségeiről a kereskedelmi, az ipari és a szolgáltatási szektorban. A gyűjteményben az elméleti tudás ötvöződik a gyakorlati tapasztalattal.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

A magyar kultúráért és oktatásért (MKO központi 2018.)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

min. 500 e Ft;
max. 2 M Ft.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 13. - 19.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!