Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 01. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Változás a CbC-vel kapcsolatos bejelentési kötelezettségben

A NAV 2017. december 22-én kiadott tájékoztatója értelmében a CbC jelentés készítésre kötelezett, multinacionális vállalatcsoport magyar tagjának nem elengedő egyszer teljesítenie a bejelentési kötelezettségét a T201-es nyomtatványon, hanem minden üzleti év tekintetében meg kell ismételnie a bejelentését.
Bővebben
Számlánkénti adatszolgáltatás 2018. július 1-től

Számlázó programmal, külföldön előállított számlák esetében keletkezik-e online adatszolgáltatási kötelezettség?
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 51-52. HÉT

DEC.
18.
2017. évi CLXXXV. törvény

A váltójogi szabályokról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 214. szám

Hatályba lépés:  2018. január 1.


A törvény szabályozza az idegen és a saját váltóval kapcsolatos szabályokat.

Szabályozza az idegen váltó kiállítását és alakját, a váltóátruházást, az elfogadást, a váltókezességet, az esedékességet, a fizetést, a megtérítési igényt elfogadás vagy fizetés hiányában. 

Tartalmazza a törvény a közbenjárás általános rendelkezéseit, az elfogadást szükséghelyzetben, a fizetést szükséghelyzetben, a több példányban kiállított váltó, a váltómásolat szabályait.

Külön fejezet foglalkozik a váltó megváltoztatásával és az elévüléssel.
A törvény második része a saját váltót szabályozza.

Külön fejezet foglalkozik a váltóperekkel, a váltóperek általános rendelkezéseivel, az elsőfokú eljárással, valamint az ítélettel és a perorvoslatokkal.
 
A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiállított váltók alapján létrejött váltójogviszonyokra kell alkalmazni.

DEC.
18.
2017. évi CLXXXVI. törvény

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 214. szám
 

Hatályba lépés: 2017. december 31. (néhány részletszabály kivételével)


A törvény több más jogszabály mellett módosítja az illetéktörvény egyes előírásait. 

Tárgyuknál fogva illetékmentes eljárás:
 • az  állandó személyazonosító igazolvány és a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás évente egy alkalommal (eddig nem volt arra vonatkozó kikötés a törvényben, hogy hányszor lehet illetékmentesen kérni),
 • a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások,
 • társasház esetén a  közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az  intézőbizottság elnöke adatainak bejegyzésére, törlésére, megváltozására, valamint a  közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtására és helyesbítésére irányuló eljárás,
 • az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás,
 • a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás.
A törvény módosítja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényt, meghatározza a társasházi tisztségviselők nyilvántartásának szabályait.

Több ponton módosítja, illetve kiegészíti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt, újraszabályozza az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
 
A törvény módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait, szabályozza a semmisség kritériumait.
DEC.
18.
2017. évi CXC. évi törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 214. szám

Hatályba lépés:  2018. január 1.
 

Magánszemély vagyonszerző esetén az illeték alapja lakástulajdonok cseréjekor az elcserélt lakástulajdonok, illetve lakástulajdon vásárlásakor, ha a  vevő a  másik lakástulajdonát a  vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete.
 
Ha a  magánszemély több lakástulajdont cserél, illetve a  vásárlást megelőző három éven belül vagy a  vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, értékesít, az  illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a  szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a  fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a  magánszemély a  további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az  előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e  lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.
 
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a  vásárlást követő egy éven belül eladja, és a  szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.

DEC.
19.
2017. évi CXCVII. évi törvény

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 216. szám

Hatályba lépés:  2018. január 1.

A törvény 169 törvényt módosított, többek között módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, a büntető ügyekben alkalmazható illetékmentességi tényállásokat állapított meg (például a kizárólag a magánvád alapján folyó eljárásban, kegyelmi kérelem egyes konkrétan meghatározott eseteiben).

Szabályozza a bírósági eljárásban az iratok másolatának illetékkötelezettségét, illetve megállapít illetékmentes ügyeket, részletesen szabályozva az alkalmazás feltételeit. 

DEC.
19.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 216. szám

Hatályba lépés:  2018. január 1.


A rendelet meghatározza alkalmazásának hatályát, mely szerint a  rendeletben foglalt szabályokat a  közbeszerzési eljárásban és a  koncessziós beszerzési eljárásban, továbbá a  tervpályázati eljárásban kell alkalmazni. E  rendelet szabályai a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban is alkalmazandóak, amennyiben a rendeletben szabályozott eljárási cselekményre az eljárásban sor kerül (saját beszerzési szabályok alkalmazása).

A rendelet tartalmazza az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) általános követelményeit, meghatározza az EKR használatának részletes szabályait, az ajánlatkérői nyilvántartásra vonatkozó szabályokat és a nyilvánosság biztosítását az EKR-ben, a statisztikai célú adatrögzítésre vonatkozó kötelezettséget, az eljárások dokumentálását.

Részletesen kitér az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, a képviseletre elektronikus úton megtett nyilatkozatok esetében.

Szabályozza az üzemzavar, üzemszünet esetén alkalmazandó eljárást, a rendszerhasználati díjat.

Külön fejezet foglalkozik az elektronikus árlejtés részletes szabályaival.

DEC.
19.
34/2017. (XII. 19.) MvM rendelet

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 216. szám

Hatályba lépés:  2018. január 1.


A rendelet 1. melléklete szabályozza a 2018. január 1-jétől alkalmazandó ÖVTJ számokat.

DEC.
22.
NAV Közlemény

A 2018. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 63. szám

A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

 

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 359 Ft/l
Gázolaj 374 Ft/l
Keverék 396 Ft/l
LPG autógáz 219 Ft/l
 
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
DEC.
22.
45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 222. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.

 

A rendelet meghatározza, ki végezhet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet. Szabályozza a bejelentés és nyilvántartás előírásait.

Előírja a kötelező továbbképzést, 5 évben meghatározva a továbbképzési időtartamot, illetve hogy a továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább négy naptári évében részt vesz valamely továbbképzésben.
 
A rendelet részletesen szabályozza, hogy mi minősül továbbképzésnek, hogyan kell elvégezni és mely továbbképzés alapján mennyi kreditpont számolható el.
 
A rendelet meghatározza az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét.
A rendelet részletesen szabályozza az átmeneti rendelkezéseket.
 
A rendelet 1. melléklete bejelentőlap az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez, 2 melléklete az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményeit tartalmazza.
3. melléklete adatlap az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői nyilvántartásba vett személyek igazolványának pótlására, cseréjére, a nyilvántartásból való törlésére, az adatváltozás átvezetésére irányuló kérelméhez, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez.
4. melléklete igazolás az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet által minősített továbbképzési programon való részvételről, 5. melléklete adatlap az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésére irányuló továbbképzési program kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez.
 
Hatályát veszti a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet.

DEC.
27.
Magyar Nemzeti Bank Közleménye

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 64. szám


A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát.

DEC.
27.
445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 225. szám

Hatályba lépés: 2017. december 28. illetve 2018. január 1.


A rendelet módosította a

 • biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendeletet,
 • a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendeletet,
 • a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletet,
 • az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletet,
 • a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletet,
 • a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletet,
 • a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendeletet,
 • a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletet,
 • a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet.
DEC.
27.
446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 225. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A rendelet mellékletei tartalmazzák a CSK kódok felépítését, a kódokat, a kódok megnevezését, módosítják a KT kódokat, a kódok megnevezését, kiegészítik a rendeletet az elektromos, elektronikai berendezések egyes kategóriái alá tartozó termékek tájékoztató jellegű listájával, valamint módosítják a kitárolás okait, jogcímeit.

DEC.
27.
39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 225. szám

Hatályba lépés: 2017. december 30.


A rendelet melléklete többek között tartalmazza a területi számjelrendszer felépítését, a területi számjelrendszerben alkalmazott nómenklatúrákat, a megyekódokat, a fővárosi kerületi kódokat, a tervezési-statisztikai kódokat, a járási kódokat, a mezőgazdasági tájkörzetek kódjait.

DEC.
27.
47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 225. szám

Hatályba lépés: 2017. december 28., illetve 2018. január 1.


A módosítás részletszabályokat pontosít, többek között szabályozza a tárolási pontokat.

DEC.
28.
457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 229. szám

Hatályba lépés: 2017. december 31-én, 2018. január 1-jén, egyes rendelkezései 2018. július 1-jén és 2018. szeptember 1-jén.

 

A rendelet 302 témát szabályoz 616 §-ban.

Módosítja többek között a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet.

A támogatási igazolás kiadását, a támogatás igénybevételét, a sportfejlesztési program egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását tartalmazza.

DEC.
28.
462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 229. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.

 

A rendelet szabályozza a hatályát, hogy kikre terjed ki, mellékletei meghatározzák a 2018. évi kompenzáció mértékét.

Mellékletei tartalmazzák a nyilatkozatot és változás bejelentést a költségvetési szerv, egyházi foglalkoztató által foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2018. évi kompenzációjának igénybevételéhez, valamint az igénylő lapot az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez.
 
Első alkalommal a 2018. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni, 2019. január 31-én hatályát veszti.

DEC.
28.
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 230. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.

 

A rendelet tartalmazza az ügyintézési határidőre vonatkozó részletszabályokat, az állami adó- és vámhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és vizsgálatának szabályait, a változás bejelentésre, az adószám törléséhez kapcsolódó, az adóbevallás kijavítására és kiegészítésére vonatkozó részletszabályokat.

Szabályozza a felvételt a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adófizetés módját, időpontját, az egyenlegértesítőt, a bizonylat és igazolás kiállítását kifizetésről, az  adóhatósági igazolások kiállítását.
Meghatározza az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványokat, adatformátumokat.

A rendelet II. fejezete az adófizetési biztosíték megállapítására, teljesítésére és visszafizetésére, illetve felszabadítására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.
A III. fejezet foglalkozik az adóügyek elektronikus intézésének speciális szabályaival.

Külön fejezetek foglalkoznak az ellenőrzés közös szabályaival, az adóellenőrzés különös szabályaival, illetve a jogkövetési vizsgálat különös szabályaival.

Meghatározza az adóteljesítmény számítását, a kiemelt adózók kijelölését, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendel adózók körének megállapítását.

DEC.
28.
475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 230. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.

 

A rendelet 86 §-ban 53 témát szabályoz.
47. fejezete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet módosítja.

 

DEC.
29.
ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Közleménye

A magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü18.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 66. szám

Hatályos: 2018. január 1. -  2018. december 31. között.

 

A közleményben szabályozott jogdíjakat az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személy vagy – vámfizetési kötelezettség hiányában – egyetemlegesen a hordozót az országba behozó személy és az azt belföldön először forgalomba hozó személy köteles az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülethez a vámkezelés befejezésétől, vámfizetési kötelezettség hiányában pedig a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított nyolc napon belül megfizetni.

 
DEC.
29.
485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 231. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A rendelet előírja, hogy az európai területi társulásban tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet, valamint a magyarországi székhellyel rendelkező európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a külpolitikáért felelős miniszternél kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzését és feladatait.

DEC.
29.
48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám
 

Hatályba lépés: 2017. december 30., valamint 2018. január 1., február 1., április 1., június 1. lép hatályba.


Az alábbi rendeletek módosultak:

 • a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmi adó visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadott érték adó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet,
 • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet,
 • a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet,
 • az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet,
 • az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet,
 • az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet, továbbá
 • az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet.
DEC.
29.
52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

Az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám
 

Hatályba lépés: 2018. január 1.
 

A rendelet módosította

 • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletet,
 • az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendeletet,
 • az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendeletet,
 • az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendeletet.
Szabályozta az adatszolgáltatást a Hivatali Kapu azonosítására szolgáló adatokról és a helyi iparűzési adó mértékéről.
 
Hatályon kívül helyezte az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 35/2003. (XII. 19.) PM rendeletet.
 
A rendelet melléklete szabályozta a bevallást a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.
 
A rendelet mellékletei szabályozták az adatbejelentést
 • a reklámhordozó utáni építményadóról,
 • az épületrész, épületrész utáni építményadóról,
 • a telekadóról,
 • a magánszemély kommunális adójáról,
 • a gépjárműadóról.
A rendelet melléklete szabályozta a bevallást az előrehozott helyi adóról.

SALDO ESEMÉNYEK

Képzés - OKJ Adótanácsadó tanfolyam

OKJ-s tanfolyamunk tervezett indulása 2018. január 16.

Képzésünk teljes mértékben kontakt formában zajlik, ahol minden segítséget megadunk a sikeres vizsgához, a tanfolyam elvégzéséhez.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Civil szervezetek működési célú támogatása (NEA-18-M)

Támogatás mértéke:

max. 90 %

Támogatás összege:

min. 100 e Ft,
max. 3 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JANUÁR 2.-9.

Ezen a héten nincs adózási tennivaló.

adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!