Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 32. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Megszűnt a szállítói számlák összevont adatszolgáltatása
Az Áfa bevallás szállítói összevont adatszolgáltatásának kitöltése augusztustól megváltozik
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 30-31. HÉT

JÚL.
23.
A Kormány 131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete

egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 116. szám
Hatályba lépés: A kihirdetést követő 8. napon


A rendelet módosította

 • a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletet,
 • a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletet, valamint a
 • Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletet.
JÚL.
25.
2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 117. szám
Hatályba lépés: A kihirdetését követő napon, egyes előírásai a kihirdetését követő 31. napon. 

A törvény meghatározza a hatálya alá tartozó fogalmakat, a személyes adatok kezelésének alapelveit, az adatkezelés jogalapját és általános feltételeit, az érintettet megillető jogosultságokat, az érintett jogai érvényesülésének biztosítását, a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítését az érintett halálát követően.
Tartalmazza az adatkezelő általános feladatait, az adatfeldolgozóra vonatkozó előírásokat, az adatkezelői és adatfeldolgozói nyilvántartást és az elektronikus naplót, az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció előírásait, az adatbiztonsági intézkedéseket, az adatvédelmi incidensek kezelését, az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó előírásokat, az adatvédelmi hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat, az adatkezelési engedélyezési eljárást, a nemzetközi együttműködést. 
Ezzel összefüggésben módosul a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

JÚL.
25.
2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 117. szám
Hatályba lépés: A törvényben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon
 
A törvény módosította többek között:

 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt,
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt,
 • a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényt,
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt,
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.
JÚL.
25.
2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 117. szám
Hatályba lépés: A törvényben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon

A törvény módosította a

 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt,
 • az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt,
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényt,
 • az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvényt,
 • az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényt,
 • a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvényt,
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt,
 • a tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényt,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt,
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt,
 • a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényt,
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
 • a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt,
 • a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvényt,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt,
 • a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényt,
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt,
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényt,
 • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt,
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
 • az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvényt,
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényt,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt,
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt,
 • a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvényt,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényt.

A törvény X. fejezete szabályozza a bevándorlási különadót, mint új adónemet.

JÚL.
31.
2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 123. szám
Hatályba lépés: A törvényben meghatározott kivétellel – 2018. november 1-én lép és 2022. december 31-én hatályát veszti. Több előírása 2019. január 1-től hatályos.
 
A törvény szabályozza többek között, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2019. évben 20 000 forint.

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 15. § (1) bekezdés b)  pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-től 2019. december 31-ig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
A fentiektől eltérően a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-től 2019. december 31-ig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

JÚL.
31.
2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2018. évi 123. szám
Hatályba lépés: 2019. január 1. 

A törvény tartalmazza

 • az adófizetési kötelezettséget, az adó alapját,
 • az adó mértékét és fizetendő összegét, az  adó mértéke az  adóalap 19,5 százaléka,
 • az adófizetésre kötelezett személyt,
 • az adóra vonatkozó közös szabályokat,
 • az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit,
 • az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapját,
 • a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapját,
 • az adóalap megállapításának különös szabályait,
 • az adókedvezményeket,
 • az eljárási szabályokat,
 • értelmező rendelkezéseket.

Átmeneti rendelkezés, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet 462/B § (2) bekezdése, 462/C §-a, 462/D §-a, 462/E §-a alapján 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehetőek. Ahol jogszabály a szociális hozzájárulási adóra, illetve az egészségügyi hozzájárulásra, irányadó rendelkezést tartalmaz, azon – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az e törvényben meghatározott adót kell érteni.

SALDO ESEMÉNYEK

Bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző kombinált OKJ képzés
Képzés időtartama: 2018. szeptember 25 - 2019. június 04.
Képzési időpontok: keddi és csütörtöki napokon (17:00 - 20:30 óráig)
Helyszín: Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Bővebben
Okleveles nemzetköziadó-szakértő OKJ képzés
Képzés időtartama: 2018. október 05 - 2019. június 25.
Képzési időpontok: pénteki napokon (15:00 - 20:30 óráig)
Helyszín: Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

AUGUSZTUS 8 - 14.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

AUG.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
AUG.
13.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!