Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2019. 01. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Változik a minimálbér
2019. évtől emelkedik a minimálbér összege
Bővebben
Szűkültek a támogatott projektek közbeszerzési kötelezettségei
Magasabb támogatási összeg felett kell közbeszerzési eljárást lefolytatni
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 51-52. HÉT

DEC.
17.
Hivatalos Értesítő - 2018. évi 68. szám
A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 • A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT19)
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM19)
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD19)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 19)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 19) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M19)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 19)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü19)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2019. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
 • A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2019. évi díjszabása
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S19)
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig érvényesek.
DEC.
18.
Magyar Közlöny - 2018. évi 203. szám
254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet - az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról  
A rendelet alapján az  egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró szervként a  Kormány a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki. Az  egyéni vállalkozónak a  tevékenység megkezdését, szünetelését, megszüntetését, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok változását elektronikus út igénybevétele esetén a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül elérhető elektronikus űrlapon kell bejelentenie. Az  egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez, a változás bejelentéshez szüneteléshez és megszüntetéshez, valamint az  igazolványhoz szükséges adatokat tartalmazó űrlapot a  nyilvántartást vezető szerv az interneten teszi közzé. A rendelet szabályozza a hatósági ellenőrzés szabályait, melynek célja annak vizsgálata, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő, az egyéni vállalkozó által bejelentett adatok megfelelnek-e a jogszabály rendelkezéseinek. A rendelet 1. melléklete az egyéni vállalkozói igazolvány törzslap, 2. melléklete a pótlap adattartalmát határozza meg.
 A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet - az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet többek között módosítja az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendeletet, továbbá az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendeletet. A rendelet mellékletei meghatározzák a meghatalmazás, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, a gépjármű adó bevallások, valamint a bejelentkezés, változás bejelentés kötelező adattartalmát. 
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
DEC.
18.
Magyar Közlöny - 2018. évi 204. szám
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
A rendelet értelmező rendelkezései többek között tartalmazzák a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a közbeszerzési szakmai képzés, a közbeszerzési tevékenység fogalmát. A rendelet szabályozza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vételének, a közbeszerzési szakmai képzés teljesítésének, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlat igazolásának szabályait. Kitér a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra. Meghatározza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységét, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartását.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A rendelet alapján a képző szervezet az elismert képzéseken résztvevőkről jelenléti ívet vezet és azt a képzést követő tíz napon belül megküldi a  közbeszerzésekért felelős miniszternek. A  jelenléti ív vezetésének módját, a  képzésen résztvevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára vonatkozóan igazolja. A rendelet meghatározza, hogy mely adatokat kötelező feltüntetni azon résztvevők számára, akik a  képzés alapján továbbképzési tanulmányi pontszámban kívánnak részesülni.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát veszti az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.  § (1) bekezdésében az „és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket” szövegrész.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
A rendelet alapján a Közbeszerzési Hatóság részére a kérelemre indult, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díja hatvanezer, a  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forint.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
  
19/2018. (XII. 18.) MvM rendelet - az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
A rendelet alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatáért az  ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési eljárásonként egységesen 40.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat fizet, melyet  az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  
15/2018. (XII. 18.) PM rendelet - a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
 A rendelet a foglalás szabályait, a tárolási költség mértékét szabályozza.
A rendelet – a rendeletben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
DEC.
19.
Hivatalos Értesítő - 2018. évi 69. szám
50/2018. (XII. 19.) KKM közlemény - a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXV. törvény 2–4. §-a hatálybalépéséről
A 2018. évi LXXXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. december 6-i 194. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: „Jelen Megállapodás Magyarország Kormányának az Amerikai Egyesült Államok Kormányának szóló írásbeli értesítése napján lép hatályba, ami szerint Magyarország Kormánya teljesítette a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, belső joga alapján előírt kötelezettségeit.”
A Megállapodás hatályba lépésének napja: 2018. december 21.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi LXXXV. törvény 5. § (3) bekezdésével, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXV. törvény 2–4. §-a 2018. december 21-én lép hatályba.
  
Magyar Nemzeti Bank közleménye - a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (1) bekezdése alapján e közleményben teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamait.
DEC.
20.
Magyar Közlöny - 2018. évi 206. szám
263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet - az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
Az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 248.  §-a és 250.  §-a szerinti tevékenység folytatására irányuló bejelentést az  adótanácsadók, az  adószakértők és az  okleveles adószakértők nyilvántartását vezető szervezethez az  egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címre kell megküldeni. Az  adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles adószakértői tevékenység vonatkozásában külön-külön kell bejelentést tenni.
Adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik
a) felsőfokú végzettséggel,
b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és
c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.
Okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik okleveles adószakértő szakképesítéssel.
A rendelet szabályozza a nyilvántartásba történő bejelentés, az adatváltozás, a nyilvántartásból való törlés, a továbbképzés, a kreditpont teljesítés szabályait. 
Részletesen kitér a továbbképző szervezetekre vonatkozó előírásokra, a kreditpont minősítési kérelemre. Átmeneti rendelkezés, hogy a  26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján a 2017. december 31-ig kiadott igazolványok 2020. december 31-éig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek. A 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a 2018. december 31-ig kiadott igazolványok a kiállítás napját követően 10 évig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek. A rendelet melléklete tartalmazza az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményeit.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
 
17/2018. (XII. 20.) PM rendelet - a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
A rendelet szabályozza a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat.
A rendelet 2019. január 1-jén, egyes előírásai a kihirdetését követő 31. napon lépnek hatályba.
DEC.
20.
Magyar Közlöny - 2018. évi 207. szám
2018. évi CXIV. törvény - a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
A törvény hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény (Hvt.) 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetekre – ide nem értve a  honvédelemért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumot –, valamint az ott jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottakra terjed ki. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony alanya a honvédelmi szervezet és a honvédelmi alkalmazott. A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni 2019. január 1-től.

2018. évi CXV. törvény - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása és a módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosítása.
A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

2018. évi CXVI. törvény - a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása kapcsán kollektív szerződésben kötött megállapodás alapján lehetőség nyílik harminchat havi munkaidő keret bevezetésére. A munkavállalóknak lehetőségük lesz a munkáltatóval kötött írásbeli megállapodás alapján 150 óra önként vállalt rendkívüli munkavégzésre a munkáltató által elrendelhető évi 250 óra rendkívüli munkavégzésen felül.
 
2018. évi CXVII. törvény - egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

A törvény módosítja többek között a
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt
3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényt
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt
5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényt
6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt
8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt
9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt
10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt
11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt
12. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt
11. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt
12. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt
15. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt
 
2018. évi CXIX. törvény - egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

A módosítás 2019. január 1-től érinti
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
4. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
DEC.
21.
Magyar Közlöny - 2018. évi 208. szám
2018. évi CXXVII. törvény - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról
A törvény módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. § (6) bekezdését az alábbiak szerint:
A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni. (Az eddigi szabályozás szerint 2025. december 31. napjáig volt leírható). 
Ezen előírás a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Módosult továbbá az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdés d) pontja, a da) alpontjában a „250 millió forint” szövegrész helyébe az „500 millió forint” szöveg lép (ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója).
A törvénymódosítás ezen előírása a 2019. január 1-jén lép hatályba.

1768/2018. (XII. 21.) Korm. határozat - a gyermekek otthongondozási díjának, valamint az ápolási díj összegének a 2020–2022. években megvalósuló emeléséről
A Kormány – a  gyermeküket és más hozzátartozójukat otthonukban ápolók áldozatos munkájának elismeréséül, a  magyar gazdaság teljesítőképessége növekedésének figyelembevételével – döntött a 2019. január 1-jétől gyermekek otthongondozási díja megnevezéssel bevezetésre kerülő új ellátás, valamint az ápolási díj 2020 - 2022. közötti, három ütemben megvalósítandó emeléséről, melynek következtében 2022-re GYOD és az ápolási díj összege eléri a minimálbér összegét.
 
DEC.
21.
Magyar Közlöny - 2018. évi 209. szám
283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet - a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről
A rendelet tartalmazza a vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseket, a szakmai rendezvények és a vámszakmai kiadványok kreditpont minősítésére, valamint az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó előírásokat.
A rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba
 
19/2018. (XII. 21.) PM rendelet - a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályát veszti a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet.
A rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet - az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 31. § új, 1a) bekezdése értelmében a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti biztosított pénzbeli ellátás, valamint baleseti táppénz iránti kérelmének elbírálása során a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra tekintettel az kifizetésre került.
Ezen rendelkezés 2019. január 1-től hatályos.
DEC.
21.
Hivatalos Értesítő - 2018. évi 70. szám
Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye - a 2019. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat, amely az alábbi:
 Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin                                                 362 Ft/l
Gázolaj                                                                                              404 Ft/l
Keverék                                                                                             399 Ft/l
LPG autógáz                                                                                     255 Ft/l
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
DEC.
27.
Magyar Közlöny - 2018. évi 213. szám
307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet - a szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása.
A módosítás érinti a szakgimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók tanulószerződés keretében történő gyakorlati képzése után érvényesíthető csökkentő tételeket. Az alapcsökkentő tétel éves összege – ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll – tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, az Sztv. alapján indított nappali rendszerű, a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanulószerződés alapján folyó szakgimnáziumi oktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 50%-a. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a  tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az  alapnormatíva összege 1–10 főt foglalkoztató és a  kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozói tevékenységet folytató kötelezett esetén 38%-ának a szorzata.

 
309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet - a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
A rendelet tartalmazza többek között
 • a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet,
 • a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,
 • a magánnyugdíj pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
 • a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítását.
A rendelet – a rendeletben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, illetve 2019. január 1-jén lép hatályba.
  
311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet - az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A rendelet módosította az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet az állandó meghatalmazás, a képviseleti jogosultság vonatkozásában, meghatározta a csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelem tartalmát, módosította az ügygondnokra vonatkozó előírásokat. Meghatározta az eljárási költségek, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés, a költségek megfizetése, valamint a költségmentesség részletes szabályait. 
A rendelet 2019. január 1-jén, illetve 2019. február 1-jén lép hatályba.
DEC.
30.
Magyar Közlöny - 2018. évi 217. szám
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
A módosítás részleteiről a hírlevelünk „Aktuális adózási hírek” rovatunkban olvashatnak.

SALDO ESEMÉNYEK

Változó szociális hozzájárulási rendszer 2019. 
2019. január 1-től jelentős változások következnek be a szociális hozzájárulás rendszerét meghatározó szabályozásban. Ezen változásokat járjuk körbe a NAV szakértőjével.
Dátum:     2019. január 21.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Széll Zoltánné - NAV, tájékoztatási szakértőreferens
Bővebben
A "cafetéria" juttatási elemek adózási szabályainak átalakítása - tippek a legideálisabb cafetéria kialakítására 
2019-től teljesen átalakul a cafeteria-rendszer. Előadásunkkal felkészülhetünk a jelentős változásokra, tanácsok a legideálisabb cafeteria kialakítására.
Dátum:     2019. január 23.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Szatmári László - Pénzügyminisztérium
                   Dr. Váradi Péter - Prémium Egészségpénztár
Bővebben
Beszámolókészítés, évvégi zárás 2018.
Felkészülés a 2018. évi beszámoló elkészítésére és zárására
Dátum:     2019. január 24.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadó:    Lilliné Fecz Ildikó - költségvetési szakértő
Bővebben
Transzferár szabályokról 2018/2019. 
Alapelvek, új szabályozások és gyakorlati megvilágítások a transzferár szabályozásban.
Dátum:     2019. január 28.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Lakatos Zsuzsa - transzferár- és adószakértő
Bővebben
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!